Έτσι πιστοποιείται το παραδοσιακό προϊόν - Η αίτηση (ΦΕΚ)

Ειδήσεις
Έτσι πιστοποιείται το παραδοσιακό προϊόν - Η αίτηση (ΦΕΚ)
Βήμα - βήμα η διαδικασία μέχρι την «κατοχύρωση» του Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος (ΕΠΙΠ)
υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης κτήριο
Μιχάλης Τσιλιβάκος
25/11/2018 | 06:00

Τροποποιήθηκε η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για τον καθορισμό της διαδικασίας και την προστασία του Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος (ΕΠΙΠ).

Σημειώστε τη διαδικασία:

  • Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση καταχώρισης ονομασιών ως ΕΠΙΠ στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σε 1 αντίτυπο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενη από: α) Προδιαγραφές του προϊόντος, β) Αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι πρόκειται για ομάδα, γ) Όταν πρόκειται για ένα μοναδικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το υπό αναφορά πρόσωπο είναι ο μοναδικός παραγωγός ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση
  • Η αξιολόγηση της αίτησης καταχώρισης ονομασίας ως ΕΠΙΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. β΄ έως ι΄ του πρώτου σταδίου της παρ. 3 του άρθρου 3. Οι ενστάσεις της περ. δ΄ του πρώτου σταδίου της παρ. 3 του άρθρου 3 υποβάλλονται σύμφωνα το Παράρτημα Χ.». 2. Μετά το άρθρο 4, προστίθεται άρθρο 4α ως εξής: «Άρθρο 4α Τροποποίηση προδιαγραφών ΕΠΙΠ
  • Οι αιτήσεις τροποποίησης των προδιαγραφών ενός ΕΠΙΠ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, σε 1 αντίτυπο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή
  • Στην επισήμανση των ΕΠΙΠ που διατίθενται στο εμπόριο από εγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του άρθρου 6 με καταχωρισμένη ονομασία, σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012, αναγράφονται, εκτός των άλλων συμβόλων και ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 του κανονισμού όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση. (Έντυπα)

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
fek_a.pdf