«Επανεκκίνηση Τουρισμού»: Παράταση σε αιτήσεις χρηματοδότησης έως 400.000 ευρώ

Κριτήρια για επιχειρήσεις και επαγγελματίες
Παράταση έως και την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Επανεκκίνηση Τουρισμού» δόθηκε σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που απορρίφθηκαν στην πρώτη φάση.

Παράταση έως και την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Επανεκκίνηση Τουρισμού» δόθηκε σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που απορρίφθηκαν στην πρώτη φάση.

Ειδικότερα, νέα ευκαιρία για να λάβουν χρηματοδότηση θα έχουν επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος «Επανεκκίνηση Τουρισμού» και η αίτησή τους απορρίφθηκε.

Η τέταρτη τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», προβλέπει παράταση στην ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τις επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της δράσης (29/09/2021) και έχουν απορριφθεί.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 (αντί για την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 17:00). Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη δράση.

Η επιδότηση ΕΣΠΑ έως 400.000 ευρώ αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τουρισμού και τη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.

Παράταση για την επιδότηση γυμναστηρίων και παιδότοπων

Επίσης, δημοσιεύθηκε η έκτη τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τους ωφελούμενους που είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της δράσης (12/10/2021), έχουν απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης. Ειδικότερα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Δευτέρα 29/11/2021 και ώρα 15:00 (αντί για την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 14:00). Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη δράση.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα. Στόχος της δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού) μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης

Σήμερα δημοσιεύθηκε και η ενδέκατη απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», σχετικά με την απόρριψη ως μη επιλέξιμων, 314 αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.498.282,62 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση. Επιπλέον, δημοσιεύθηκε η έβδομη απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, 69 αιτήσεων χρηματοδότησης δημόσιας δαπάνης 126.289,00 ευρώ, για τον ίδιο λόγο που προαναφέρθηκε στην παραπάνω απόφαση.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, δύνανται εναλλακτικά είτε να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης ή να υποβάλλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αυτοματοποιημένου, μέσω ΠΣΚΕ, μηνύματος προς τη δηλωμένη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής ένστασης, το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης παύει να υφίσταται.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram