Έως 15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις

Δικαιολογητικά
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από την 1 Νοέμβριου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τους πτυχιούχους που θέλουν να καταταγούν σε τμήματα των ΑΕΙ.

Οι αιτήσεις γίνονται στο τμήμα υποδοχής έως τις 15 Νοεμβρίου.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα τμήματα που επιθυμούν να φοιτήσουν, μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, προκειμένου  να πληροφορηθούν εάν έχουν εκδώσει σχετική προκήρυξη.

Υπενθυμίζεται τα τμήματα των ΑΕΙ δεν είναι υποχρεωμένα να εκδώσουν προκηρύξεις για αποφοίτους ΙΕΚ  και   Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας .

Τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

  •  Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  • Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται  από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Η υποχρέωση των πτυχιούχων ΑΕΙ να καταβάλουν παράβολο  για τη συμμετοχή τους ως υποψήφιοι  στις κατατακτήριες εξετάσεις των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, έχει καταργηθεί.

Το ποσοστό κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίστηκε  σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.  και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram