Δημόσιο

Παν. Πατρών: Πως θα στείλετε την αίτηση

Γιατί δεν γίνεται υποβολή αυτοπροσώπως

18/12/2019 | 18:28

Εναλλακτικό δρόμο για την υποβολή αίτησης οφείλουν να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι που διεκδικούν μια από τις 90 θέσεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η κατάληψη στο Πανεπιστήμιο δεν επιτρέπει την αυτοπρόσωπη κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Πατρών, Τ.Κ.: 265 04 Ρίο – Πάτρα, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοικητικού Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε επίσης: