Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Έτσι θα γίνουν οι 400 προσλήψεις στο υπ. Πολιτισμού

Τα προσόντα για φύλακες, νυχτοφύλακες και καθαρίστριες

Συγκεκριμένους τίτλους σπουδών πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις 400 νέες θέσεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και φορείς του υπουργείου Πολιτισμού.

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε 64 διαφορετικές υπηρεσίες ανά την επικράτεια και θα υπογράψει συμβάσεις διάρκεια 5 μηνών.

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν σταδιακά από τον κάθε φορέα ξεχωριστά. 

 • Για τις ειδικότητες που θα ζητηθούν πατήστε ΕΔΩ

Το workenter δημοσιεύει τα προσόντα που απαιτούνται για φύλακες, τους νυχτοφύλακες (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση) και το προσωπικό καθαριότητας (Υποχρεωτική Εκπαίδευση). 

Προσόντα για Ημερήσιους Φύλακες:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 • ΙΕΚ ή
 • Επαγγελματικού Λυκείου ή
 • Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
 • Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
 • Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
 • Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
 • Επαγγελματικής Σχολής ή
 • Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
 • σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
 • Ν. 3475/2006 ή
 • άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας

Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα θα ισχύσουν τα παρακάτω:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας

Προσόντα για Νυχτοφύλακες

(-) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 • ΙΕΚ ή
 • Επαγγελματικού Λυκείου ή
 • Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
 • Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
 • Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
 • Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
 • Επαγγελματικής Σχολής ή
 • Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
 • σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
 • Ν. 3475/2006 ή
 • άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα θα ισχύσουν τα παρακάτω:

(-) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα για το Προσωπικό Καθαριότητας