Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Έτσι θα γίνουν οι προσλήψεις για ΕΟΔΥ και επικουρικούς σε νοσοκομεία

Στο Εθνικό Τυπογραφείο ο νόμος - Πότε και πώς θα καταρτίζονται οι πίνακες για ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία και φορείς (ΦΕΚ)

Νόμος με αρίθμηση 4633 είναι και επίσημα, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, η διαδικασία για την ενίσχυση του ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) με νέο προσωπικό καθώς και η διαδικασία για την κατάρτιση νέων πινάκων λοιπού επικουρικού προσωπικού.

Ο νόμος με τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις» ορίζει ότι για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, των ΔΥΠΕ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΠΥΥ, του ΕΚΕΑ, του ΕΟΦ, του ΓΝ Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», του ΟΚΑΝΑ, του ΚΕΘΕΑ, των στρατιωτικών νοσοκομείων, του ΝΙΜΤΣ και της ΑΕΜΥ ΑΕ καταρτίζονται, σε κάθε ΔΥΠΕ της χώρας, ηλεκτρονικοί κατάλογοι λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους προσωπικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Αλλάζουν οι ημερομηνίες για την κατάρτιση πινάκων λοιπού επικουρικού

Οι υποψήφιοι για επικουρικό προσωπικό εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους της περίπτωσης α΄ μιας μόνο ΔΥΠΕ, κάθε έτος, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου του ίδιου έτους και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους. Στο ενδεχόμενο που κάποιοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι της περίπτωσης α΄ εξαντληθούν πρόωρα σε κάποια κατηγορία και κλάδο υποψηφίων, δύναται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των φορέων, να εγγραφούν εκ νέου υποψήφιοι για την κάλυψη συγκεκριμένων ελλείψεων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Η διάρκεια των καταλόγων που θα προκύψουν, θα είναι μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.

Προσλήψεις με ΑΣΕΠ και εκτός ΑΣΕΠ στον ΕΟΔΥ

Τη δυνατότητα να εξαιρούνται από τις διαδικασίες ΑΣΕΠ συγκεκριμένες διαδικασίες πρόσληψης μέσω διαγωνισμών του νεοσύστατου ΕΟΔΥ δίνει η απόφαση του υπουργείου Υγείας.

Το προσωπικό προσλαμβάνεται από τον ΕΟΔΥ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Η πρόσληψή του γίνεται με κριτήρια και μοριοδότηση, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών. Το ΑΣΕΠ δύναται να προβαίνει σε κατ' ένσταση έλεγχο νομιμότητας των πινάκων κατάταξης. Οι αποφάσεις του ΑΣΕΠ εκτελούνται άμεσα από τον ΕΟΔΥ.

Με την ίδια ακριβώς διαδικασία, θα πραγματοποιούνται οι έκτακτες προσλήψεις και λοιπού προσωπικού επαγγελματιών υγείας και διαπολιτισμικών μεσολαβητών/διερμηνέων, ανά κατηγορία και κλάδο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων στον ΕΟΔΥ. Οι υποψήφιοι εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους που λειτουργούν στον ΕΟΔΥ, κάθε έτος, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουάριου. Ο κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

Επιπλέον μισθολογικά κίνητρα και επιδόματα

Πλέον των αποδοχών, στο προσωπικό επαγγελματιών υγείας, πλην ιατρών, καθώς και στους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές/διερμηνείς με σχέση απασχόλησης των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου, με ενεργές συμβάσεις κατά τη δημοσίευση του παρόντος, που απασχολείται στα ανωτέρω προγράμματα καταβάλλεται:α) 1 επιπλέον μηνιαίος μισθός εισαγωγικού κλιμακίου της κατηγορίας του, εφόσον εργάζονται στα Κέντρα φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας, β) Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 του ν. 4354/2015, εφόσον εργάζονται στα Κέντρα της προηγούμενης περίπτωσης και γ) Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α' Κατηγορίας, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του ν. 4354/2015.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση και τα επίμαχα άρθρα (ΦΕΚ).

Διαβάστε επίσης: