Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αυτά τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχει ο φάκελος (2Κ)

Ποιος είναι ο σωστός χρόνος έκδοσής τους

Ένας πλήρης φάκελος υποψηφίου που έχει κληθεί από το ΑΣΕΠ να υποβάλει δικαιολογητικά στο πλαίσιο της προκήρυξης 2Κ/2019 πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης
  • Παράβολο
  • Ταυτότητα
  • Πτυχίο ή απολυτήριο
  • Άδειες άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους τρίτεκνους)
  • Κάρτα ανεργίας (για την κατηγορία ΥΕ)

Όλα τα δικαιολογητικά -ακόμα και η κάρτα ανεργίας- πρέπει να έχουν την (τότε) ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ:

Πρέπει να διαβάσετε: