Δημόσιο

ΑΣΕΠ 7Ε/2018: Αποτελέσματα για θέσεις εργασίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Ε/2018 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 8 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων υποψηφίων σε συνέντευξη αλλά μη προσελθόντων (αποκλειόμενων) καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την ημέρα Τετάρτη 28.08.2019 έως και την πάροδο της Παρασκευής 06.09.2019.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.