Δημόσιο

ΑΣΕΠ - ΚΕΠ: Όλα τα "μυστικά" για τις 153 μόνιμες θέσεις

Πώς κατοχυρώνεται η εμπειρία

Δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά και τα απολυτήρια ή διπλώματα οποιουδήποτε τύπου Λυκείου Δευτροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίοδευσης στην επικείμενη προκήρυξη των ΚΕΠ.

Θα διατεθούν 153 θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εν αναμονή της έκδοσης του τελικού κειμένου της προκήρυξης, ισχύουν τα εξής:

  • Πριμοδοτείται σημαντικά η ειδική εμπειρία όσων υπηρέτησαν σε ΚΕΠ. Δίνονται 15 μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας έως τους 60μήνες. Η διαφορά με την 3Κ είναι ότι έδινε μεν δύο μόρια λιγότερα (15) ανά μήνα προϋπηρεσίας, αλλά και λιγότερους μήνες πριμοδότησης (24)
  • Η απλή εμπειρία μοριοδοτείται με 7 μόρια ανά μήνα για σύνολο 84 μηνών
  • Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι η προκήρυξη θα απαιτεί 5ετή υποχρεωτική παραμονή στη θέση πρόσληψης χωρίς μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία ή άλλο νομό. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η μετακίνηση σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου δήμου ή η μετάταξη όσων έχουν αναπηρία 67% και άνω
  • Η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων αναμένεται να διατεθεί σε ΚΕΠ νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών (με την επιφύλαξη μικρών τροποποιήσεων)

Δύο ακόμη ειδικές επισημάνσεις:

(1) Η απόδειξη της ειδικής εμπειρίας απαιτεί αντίγραφο της σύμβασης από την οποία να προκύπτει υποχρεωτικά ότι η απασχόληση πραγματοποιήθηκε σε ΚΕΠ. Επιπλέον βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή του δήμου για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης.  

(2) Αριθμός θέσεων θα δοθεί σε υποψηφίους που διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille ή της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.