Δημόσιο

70 προσλήψεις στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ποιούς αφορά - Ολόκληρη η ανακοίνωση - Αιτήσεις και δικαιολογητικά

01/08/2019 | 15:40

Διαδικασία πρόσληψης 70 υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Το ίδρυμα, ειδικότερα, προσκαλεί στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020» υποψήφιους να καλύψουν διδακτικές ανάγκες του ακαδημαϊκού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Υποψηφιότητας
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής (δύναται και στην αγγλική γλώσσα)
  • Αντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων / ανακοινώσεων σε συνέδρια
  • Αντίγραφα πιστοποιήσεων, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας/εμπειρίας, συμβάσεων και στοιχεία απόδειξης ερευνητικής εμπειρίας καθώς και οτιδήποτε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο βιογραφικό
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι οι υποψήφιοι έλαβαν γνώση των ειδικών όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αναγράφονται στην προκήρυξη) και τους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του ιδρύματος, μέχρι την Τρίτη 27 Αυγούστου και ώρα 14:00 μ.μ.

Πατήστε στην εφαρμογή «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μαζί και η αίτηση)