Δημόσιο

10 εργάτες στην Ν. Κυνουρία

Ενισχύονται άμεσα οι κοινωνικές δομές του δήμου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18- 65 ετών

Την πρόσληψη 10 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Νότιας Κυνουρίας, για ολιγόμηνη απασχόληση. 

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου.  

Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.