Δημόσιο

Νέες προσλήψεις πυροσβεστών - οδηγών στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)

Κριτήρια συμμετοχής - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσοχή στην διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης (αναγράφεται στην προκήρυξη)
13/05/2019 | 10:38

Νέες προσλήψεις για απόφοιτους Λυκείου – ΙΕΚ πραγματοποιεί ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.).

Θα καλυφθούν θέσεις πυροσβεστών – οδηγών στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις των δήμων Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν:

  • Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  • Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Βαρέων Οχημάτων Κατηγορίας CE, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.
  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 μηνών τα τελευταία τριών ετών, συναφούς με το αντικείμενο Πυρασφάλειας, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσω σχετικών βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα
  • Καλή γνώση αγγλικών επιπέδου Β2 (με ημερομηνία κτήσης προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων)
  • Γνώση χρήσης Η/Υ (επιθυμητό πτυχίο ECDL ή αντίστοιχο).
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Κυριακή 26 Μαΐου.

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ΕΛ.ΠΕ