Δημόσιο

19 συμβάσεις στον δήμο Γρεβενών

∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα

Την πρόσληψη 19 εργατών γενικών καθηκόντων προωθεί ο δήμος Γρεβενών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Μαΐου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.