Δημόσιο

12 προσλήψεις στον δήμο Οιχαλίας

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής 12 συμβασιούχων από τον δήμο Οιχαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως την 1 Απριλίου 2018.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί για πέντε ημερομήσθια.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Δείτε αναλυτικά την ειδικότητα, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην αντίστοιχη εφαρμογή.