Δημόσιο

8 προσλήψεις στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Οκτώ υπαλλήλους θα προσλάβει το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Θα επιλεγούν υπάλληλοι δυο ειδικοτήτων: ΔE Προσωπικό Πληροφόρησης ημερήσιων φυλάκων και νυκτοφυλάκων

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας

Διαβάστε προσόντα , δικαιολογητικά και ολόκληρη την προκήρυξη