Δημόσιο

Βοηθητικό προσωπικό στο Ηράκλειο

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου προωθεί ο δήμος Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας 31 Αυγούστου 2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.