Δημόσιο

Υγεία: Αντίστροφη μέτρηση για τους πίνακες Λοιπού Επικουρικού

Αναλυτικά η διαδικασία που ισχύει για τις ΥΠΕ - Ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Ολοκληρώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του χρόνου, 31 Δεκεμβρίου 2018, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τα αποτελέσματα στους πίνακες κατάρτισης λοιπού επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών.

Σημειώστε ότι οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημέρων από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Ολόκληρη η διαδικασία που ακολουθείται για τον έλεγχο του «φακέλου»:

  1. Επιλογή και τοποθέτηση των υποψηφίων στους φορείς από τη λίστα βάση μορίων (π.χ εάν εγκριθεί η πρόσληψη ενός υπαλλήλου για το ΓΝ Ευαγγελισμός, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί είναι αυτός που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή του τον συγκεκριμένο φορέα και έχει και τα περισσότερα μόρια με πρώτη επιλογή το συγκεκριμένο φορέα)
  2. Έλεγχος υποχρεωτικών δικαιολογητικών (π.χ υπεύθυνες δηλώσεις, ταυτότητα, βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων)
  3. Στη συνέχεια θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ύπαρξη των υποχρεωτικών προσόντων ανά κατηγορία και κλάδο (προσοντολόγιο) όπως: Πτυχίο, απολυτήριο, βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
  4. Έλεγχος δικαιολογητικών μοριοδοτούμενων κριτηρίων και συνάφεια της εμπειρίας
  5. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας ΟΑΕΔ
  6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  7. Εντοπιότητα

Για να υποβάλλετε ένσταση κατά των αποτελεσμάτων κατεβάστε την αίτηση πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο».