Δημόσιο

ΟΑΕΔ: 10.000 θέσεις στην αγορά εργασίας (πρόγραμμα)

Ποια η διαδικασία και το περιεχόμενο - Ο ρόλος του Οργανισμού (ΦΕΚ)

04/12/2018 | 11:28

Με συνολικά 10.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο του προγράμματος απασχόλησης και κατάρτισης, θα επιχορηγηθούν διάφορες επιχειρήσεις της χώρας.

Ειδικότερα, η επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας προβλέπει θέσεις ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία για την καταβολή της επιχορήγησης, περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  • η επιχείρηση υποβάλλει εντός ενενήντα ημερών αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος (μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης).
  • την δυνατότητα επιμήκυνσης της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του προϊσταμένου του ΚΠΑ2.
  •  Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση

Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 προβαίνει αμελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με το αίτημα της δικαιούχου επιχείρησης.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση και στη συνέχεια ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης).

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις από ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησής του, αλλά και για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης.

Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση), όταν κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:

  • Να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από τους ελεγκτές υπαλλήλους και να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των όρων του προγράμματος
  •  να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ
  • να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται
  • και  να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης

Πατήστε στην εφαρμογή «Δείτε το έγγραφο» για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε.