Δημόσιο

(PDF) - Πώς θα απασχοληθούν οι υποψήφιοι στους παιδικούς σταθμούς

Ανοίγει η ''πόρτα'' για τον διορισμό - Ο ρόλος Φορέων και Δομών

Ανακοίνωση εξέδωσε η  ΕΕΤΑΑ, με την οποία καθορίζει το πλαίσιο απασχόλησης των υπαλλήλων που θα προσληφθούν στις Δομές βρεφονηπιακών σταθμών.

Όπως αναφέρει, οι Δομές υποχρεούνται να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό και να πληρούν τους κανόνες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους για την ορθή υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρέσιων.

Σημειώστε: Οι δομές/φορείς έχουν την υποχρέωση να καταχωρόυν στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ κατά τους μηνές Οκτώβριο 2018, Φεβρουάριο και Μάιο 2019 αναλυτικά στοιχεία του προσωπικόυ (παιδαγωγικού/εκπαιδευτικού, βοηθητικού, κ.λπ)

Στην Δομή τηρούνται:

  • Αναλυτικός Ετησιός Πίνακας Προσωπικού (Ε4), μαζί με τυχόν αλλαγές η/και ΦΕΚ ή αναγγελιές πρόσληψης
  • Παρουσιολόγιο προσωπικόυ (συνόλικός αριθμός ατόμων και ειδικότητες μαζι μέ τα αντιστόιχα πτυχία), κατάλογος προσωπικού ανά βάρδια κ.ό.κ
  • Ατομικοί φάκελοι προσωπικού με ανίστοιχα πιστοποιητικά υγείας

Η Δομή/Φορέας υποχρεούται να εκτυπώνει κάθε μήνα -από το μηχανογραφικό σύστημα της ΕΕΤΑΑ- τα απαιτούμενα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, τα οποία αφού υπογραφούν από τους ωφελούμενους (πρωτότυπες υπογραφές) να τα αποστείλουν στην ΕΕΤΑΑ το πρώτο 10ήμερο κάθε επόμενου μήνα από το μήνα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

Πατήστε το κουμπί Δείτε το έγγραφο» για να δείτε το Πρότυπο Ημερήσιο Παρουσιολόγιο Προσωπικού/Εργαζομένων