Δημόσιο

Νέες θέσεις στους δήμους «φέρνει» ο Κλεισθένης (pdf)

Προσλήψεις υπαλλήλων και μετατάξεις σε ΚΕΠ, Δημοτική Αστυνομία

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υπ. Εσωτερικών για τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει στους ΟΤΑ ολόκληρο το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του «Κλεισθένη Ι».

Στις ρυθμίσεις, περιλαμβάνονται τροποποιήσεις που αναμένεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και τον πλάνο προσλήψεων των δήμων και ειδικότερα υπηρεσιών, όπως Φο.Δ.Σ.Α., ΚΕΠ, ΕΕΤΑΑ και Δημοτική Αστυνομία.

Δείτε τις διατάξεις που «ανοίγουν» το δρόμο για μετατάξεις και νέες προσλήψεις:

(1) Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)

  1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) (Συνδέσμου που μετατρέπονται και εκείνο που απασχολείται με σχέση έμμισθης εντολής), μεταφέρεται στον Φο.Δ.Σ.Α. που συστήνεται με την νέα νομική μορφή και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις του οικείου ΟΕΥ ή Κανονισμού Προσωπικού
  2. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις δημιουργούνται με τροποποίηση του ΟΕΥ σε 6 μήνες από την μετατροπή του ΟΕΥ στο οποίο προβλέπονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού, διάρθρωση των υπηρεσιών κ.λπ. Το προσωπικό διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης Πρόνοιας και Υγειονομικής περίθαλψης καθώς και από το συνταξιοδοτικό καθεστώς που υπάγονταν πριν την μετατροπή και αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η προηγούμενη απασχόληση τους, με κάθε έννομη συνέπεια
  3. Συμβάσεις ΙΔΟΧ ή μίσθωσης έργου που βρίσκονται σε ισχύ συνεχίζονται με το νέο φορέα μέχρι την λήξη τους, η δε προκήρυξη θέσεων συνεχίζεται από τον νέο φορέα
  4. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό ΙΔΑΧ των προς συγχώνευση ΦοΔΣΑ μεταφέρεται με τις θέσεις που κατέχει στον φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση και διέπεται ως προς τα δικαιώματα και τις υπηρεσιακές μεταβολές του από τις διατάξεις που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά τους. Η προϋπηρεσία του αναγνωρίζεται στους υπό συγχώνευση φορείς, θέσεις δε που είχαν προκηρυχθεί από αυτούς, μεταφέρονται στον φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση, ο οποίος συνεχίζει τη διαδικασία πρόσληψης

(2) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

  1. Προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών ΚΕΠ, τοποθετούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι των κατηγοριών και κλάδων: α. Π.Ε. και Τ.Ε. κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ) ή β. Π.Ε. και Τ.Ε. άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε ΚΕΠ διαρκείας τουλάχιστον 5 ετών των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης ΚΕΠ, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις 
  2. Εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ να πληρούν τις προϋποθέσεις α, β, ως Προϊστάμενοι δύνανται να τοποθετούνται υπάλληλοι Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των κλάδων και ειδικοτήτων
  3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορία ΔΕ του κλάδου (ΔΥΠ) ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε ΚΕΠ, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων 

(-) Σημειώστε: Επιτρέπεται η διενέργεια αμοιβαίων μετατάξεων σε υπηρεσία του ίδιου ή άλλου Δήμου, μετατάξεις μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων του κλάδου (ΔΥΠ) από ΚΕΠ σε ΚΕΠ, εντός του ίδιου ή άλλων κλάδου, μετατάξεις μονίμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων ΚΕΠ, σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου Δήμου, μετατάξεις μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΚΕΠ σε κενή θέση αλλά κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας 

(3) Ε.Ε.Τ.Α.Α

  1. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού, στην ΕΕΤΑΑ και αντιστρόφως για 2 χρόνια συν 2 χρόνια παράταση με κοινή απόφαση του υπ. Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού

(4) Δημοτική Αστυνομία

  1. Δίδεται η δυνατότητα σε πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που υπηρετούν σε καταστήματα κράτησης να μετατάσσονται ύστερα από αίτησή τους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας ως ειδικό ένστολο προσωπικό συνυπολογιζόμενης της προϋπηρεσίας τους (Καταστήματα Κράτησης) για βαθμό και μισθολογική εξέλιξη (δείτε το άρθρο του workenter, εδώ)

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΠΟΕ - ΟΤΑ