Δημόσιο

3Ε/2017: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων

Με προθεσμία υποβολής ενστάσεων και ταυτόχρονη ανάρτηση των σχετικών πινάκων

Οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση ενστάσεων

Μόλις εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Ε/2017 με αριθμό ΦΕΚ 22/29.06.20117, τεύχος προκηρυξέων ΑΣΕΠ, για μία θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο γνωστικό αντικείμενο "Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Προγράμματα" με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΑΣΕΠ

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την Παρασκευή, 15 Ιουνίου, έως και την Δευτέρα, 25 Ιουνίου.

Στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέου, αναπληρωματικών, καθώς και ο πίνακας καταταγέντων και μη κληθέντων σε συνέντευξη.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την "επί της ουσίας" κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.