Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Σύσκεψη ΑΣΕΠ: Πότε τα οριστικά αποτελέσματα για τους δήμους (3Κ)

Σε ποια γνωμάτευση κατέληξαν οι υψηλόβαθμοι παράγοντες της Ανεξάρτητης Αρχής – Ποια η τύχη όσων δήλωσαν ψευδή στοιχεία στην ηλεκτρονική αίτηση

Οι δήμοι έχουν την δυνατότητα να μην δεχθούν γιαληψη προσωρινά διοριστέους των οποίων τα χαρτιά είναι καταφανώς άκυρα

«Μάχη» με το χρόνο για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, έως τις 30 Νοεμβρίου, για τον διαγωνισμό των δήμων, θα δώσει το ΑΣΕΠ.

Σε σημερινή (Τετάρτη, 18/4) κρίσιμη σύσκεψη επιτελικών στελεχών του ΑΣΕΠ έγινε ευθέως επίκληση της δυνατότητας που παρέχεται με βάση το νόμο για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων το απώτερο εντός 8 μηνών.

Στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής εκτιμούν ότι θα προλάβουν οριακά την έκδοση των αποτελεσμάτων, θυμίζοντας ότι οριακά πρόλαβε το ΑΣΕΠ να εκδώσει τα προσωρινά αποτελέσματα, σύμφωνα με το «τελεσίγραφο» του υπουργείου Εσωτερικών.

Σημειώστε ότι οι δήμοι έχουν την δυνατότητα να μην δεχθούν για πρόσληψη προσωρινά διοριστέους των οποίων τα χαρτιά είναι καταφανώς άκυρα ή δεν διαθέτουν δικαιολογητικά που απαιτεί η θέση (π.χ. οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων έργου κλπ).

Σε αυτές τις περιπτώσεις (των άκυρων ή πλαστών δικαιολογητικών) υπάρχουν μισθολογικές κυρώσεις για τους παραβάτες.

Γνωμάτευση

Η ειδική γνωμάτευση του ΑΣΕΠ για διαγωνισμούς που καλύπτουν επείγουσες ανάγκες αναφέρει:

«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων (του ν. 3812/2009 άρθρο 1 παρ. 1, κατόπιν έκδοσης της προβλεπομένης απόφασης κατανομής του ν. 3833/2010 Α΄40 άρθρο 11 παρ. 5, όπως ισχύει), επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενη, μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς αυτούς πίνακες (με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010, άρθρο 11 «Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013», όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη της παρ. 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 και το άρθρο 64 του ν. 4389/2016.). Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν αριθμό θέσεων μικρότερο από αυτές που προκηρύσσονται ανά κατηγορία και κλάδο-ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της παρούσας παραγράφου, διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες (ν. 4210/2013 άρθρο 8)».