Δημόσιο

6 καθηγητές στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Απαραίτητα προσόντα το διδακτορικό και η εμπειρία

Οι φάκελοι των υποψηφιοτήτων πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα δικαιολογητικά
11/12/2017 | 13:03

Διαδικασία πρόσληψης έξι καθηγητών, κινεί το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών του δομών. 

Θα προσληφθούν: 

 • Επίκουρος καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Εφαρμογών και Μετρικών Διαδικτύου και Επιστήμη» (1 θέση) 
 • Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος» (1 θέση) 
 • Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Πληροφοριών και Πολυπλοκότητας και Φρακταλική Ανάλυση» (1 θέση) 
 • Αναπληρωτής καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Γραφικών Διεπαφών Χρήστη Διαδικτυακών Βάσεων Δεδομένων» (1 θέση) 
 • Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μη γραμμικός και βέλτιστος αυτόματος έλεγχος» (1 θέση) 
 • Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ευέλικτα Συστήματα Παραγωγής και Εφοδιασμού και Ηλεκτρονικά Συστήματα». (1 θέση) 

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις, θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα, όπως αναφέρονται στις προκηρύξεις και τις γνώσεις που απαιτούνται για να διδάξουν στην σχολή. 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών περιλαμβάνει: 

 • Φωτοτυπία αστυν. Ταυτότητας 
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 
 • Διδακτορική διατριβή 
 • Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών 
 • Πιστοποιητικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας 

Οι φάκελοι υποψηφιότητας, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά.  

Διαβάστε ενδεικτικά μία από τις προκηρύξεις, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή «Δείτε το έγγραφο»