Δημόσιο

Δικηγόροι με έμμισθη εντολή στον δήμο Διδυμοτείχου

Τί περιλαμβάνει ο φάκελος της υποψηφιότητας

Με οκτώ κριτήρια θα γίνει η επιλογή των υποψηφίων

Δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία αναζητά ο δήμος Διδυμοτείχου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση, θα πρέπει να διαθέτουν:

  • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου .
  • Πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα.
  • Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης.
  • Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι κλπ)

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει, με τα εξής κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΟΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
Προσωπικότητα10
Επιστημονική Κατάρτιση 30
Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης 30
Επαγγελματική πείρα10
Επαγγελματική Επάρκεια5
Γνώση ξένων γλωσσών5
Οικογενειακή κατάσταση5
Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης 5

Δήμος Διδυμοτείχου, Βασ. Γεωργίου & Ορφέως 1, Τ.Κ. 68300, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (κ. Σταυρούλας Σαραντάκη). Επικοινωνία : 2553350617.

Πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο», διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

?>