Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Φιλοσοφίας

Γνωστικά πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσει θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.
09/01/2022 | 10:00

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσει θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Γνωστικά πεδία:

 • Διδακτική της Γλώσσας
 • Παιδαγωγική

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα πτυχίου και διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
 • Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές σε φάκελο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το πρόσωπο που υπογράφει την επιστολή.
 • Στην ερευνητική πρόταση τεκμηριώνεται η σημασία της ερευνητικής ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα, επιχειρείται συνοπτική ανασκόπηση της οικείας βιβλιογραφίας και περιγράφεται η προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία. Απαιτείται δε να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διδακτορικής έρευνας. Η πρόταση υπογράφεται από τον υποψήφιο διδάκτορα και συνυπογράφεται από τον προτεινόμενο ως επιβλέποντα καθηγητή, του οποίου την έγκριση έχει λάβει.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2651007185, email: [email protected] ή [email protected]