Επιχειρείν

Σε 60 ημέρες η ένταξη στον Αναπτυξιακό

Προτεραιότητα στις αγροτικές περιοχές

Eπενδύσεις στον αγροδιατροφικό τοµέα προωθεί ο νέος Αναπτυξιακός νόμος, με το πλαίσιο να ψηφίζεται στις αρχές Ιανουαρίου.

Στις επενδύσεις με αγροτική χροιά προβάλλεται το κίνητρο της «επιχορήγησης» και µάλιστα µε το πλήρες ποσοστό που ισχύει για την ένταση ενίσχυσης ανά Περιφέρεια, σύµφωνα µε την πρόταση για το περιεχόµενο του Αναπτυξιακού Νόµου.

Προβλέπεται µάλιστα οι εγκρίσεις των φακέλων να γίνονται σε διάστηµα µόλις 60 ηµερών όπως αναφέρει η ηγεσία του υπουργείου Επενδύσεων.

Με τα νέα δεδοµένα λοιπόν, τα ποσοστά θα διαµορφώνονται, δυνητικά, έως 60% ενίσχυση για τις µεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις µεσαίες και 80% για τις µικρές.

Αναμένεται η έγκριση της του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων από την Κομισιόν, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα ποσοστά επιδότησης.

Αναφορικά με τον Αναπτυξιακό νόμο, η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου, ανέφερε ότι αυτή τη φορά δίνεται προτεραιότητα σε επενδύσεις έξω από τον αστικό ιστό της Αττικής.

Για τις επενδύσεις που θα ενταχθούν στο καθεστώς µε τίτλο «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία» επιλέξιµες δαπάνες είναι:

α) κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων (για παράδειγµα αγροτικές αποθήκες, αµελκτήρια, στάβλοι, θερµοκήπια κ.λπ).

β) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των µεταφορικών µέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας (για παράδειγµα τρακτέρ, παρελκόµενα)

γ) Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού.

δ) Το µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της πραγµατοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δηµιουργία κάθε θέσης.