Δημόσιο

7 θέσεις με μίσθωση έργου στην Αθήνα

Θα προσληφθούν πτυχιούχοι ΑΕΙ

Οι νέοι υπάλληλοι θα ενσωματωθούν στις δομές των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών
24/01/2018 | 11:06

Στην πρόσληψη επτά υπαλλήλων, με σ'υμβαση μίσθωσης έργου, προχωρά σε άμεσο χρόνο ο δήμος Αθηναίων.  

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου. 

Θα προσληφθούν: φιλόλογοι (3 θέσεις), θεατρολόγοι (1), επιστημόνες πληροφορικής (1), επαγγελματικοί σύμβουλοι (1) και σύμβουλοι δημοσιότητας (1).  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου. 

Δείτε όλα τα κριτήρια επιλογής στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόριά σας». Ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων.  

Σημειώστε, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα