Υποτροφίες & Πρακτική

Μεταδιδακτορική έρευνα σε 26 γνωστικά αντικείμενα

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου.
27/09/2021 | 13:15

Η Νομική Σχολή, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα.

Η μεταδιδακτορική έρευνα είναι ακαδημαϊκή έρευνα και σκοπός της είναι να διευρύνει την εμπειρία του υποψηφίου σε εξειδικευμένο θέμα και να συμβάλει στην καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων και μεθόδων, ανταποκρινόμενη στον στόχο της Σχολής για προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και την παραγωγή πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό εκδίδεται η παρούσα πρόκληση για την ανάληψη έως 26 μεταδιδακτορικών ερευνητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στον Τομέα του Δημοσίου Δικαίου.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Δίκαιο νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής
 • Δίκαιο κρατικών ενισχύσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
 • Δίκαιο βιώσιμης χρηματοδότησης (sustainable finance)
 • Κοινωνικές αποζημιώσεις σε περιπτώσεις πανδημίας και φυσικών καταστροφών
 • Κοινωνική Προστασία και ένταξη των μεταναστών
 • Συνταγματική Ιστορία
 • Το κράτος δικαίου σήμερα
 • Η συμβολή των Ν.Ι. και Ν.Ν. Σαρίπολου στη συνταγματική θεωρία στην Ελλάδα
 • Η τρίτη γαλλική Δημοκρατία
 • Η διαχείριση των απορριμμάτων ως υποχρέωση του ατόμου
 • Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Πολεοδομίας
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ενέργειας
 • Η έννοια και τα χαρακτηριστικά του (εθνικού) κράτους υπό την επίδραση του εξευρωπαϊσμού και της παγκοσμιοποίησης
 • Οι επιπτώσεις της πανδημίας στο εθνικό και ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο
 • Οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής για το εθνικό και ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο
 • Ενεργειακή Δικαιοσύνη
 • Δίκαιη Μετάβαση
 • Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο κράτος και τις λειτουργίες του
 • Ουσιαστικό Δίκαιο
 • Δικονομικό Δίκαιο
 • Θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Συνταγματικό πλαίσιο του φορολογικού δικαίου
 • Διεθνές και ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο
 • Φορολογική διαδικασία

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα που θα περιλαμβάνει ιδίως αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες
 • Δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά
 • Παραστατικά πανεπιστημιακών τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών
 • Έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνεται το πρωτότυπο θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας και το επιστημονικό ενδιαφέρον του για το ζήτημα

Στις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν αν η μεταδιδακτορική έρευνα χρηματοδοτείται από άλλο φορέα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αναφέρουν τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτού του φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου (Ακαδημίας 45, ημιώροφος).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021.