Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
27/09/2021 | 12:40

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικά αντικείμενα και επιβλέποντες:

 • Μικροβιακή Γεωτεχνική Μηχανική (Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος)
 • Μέθοδοι Βελτίωσης Εδαφών (Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος)
 • Θαλάσσιο Περιβάλλον και Ανθρωπογενείς Δράσεις (Σοφία Γαληνού-Μητσούδη)
 • Συντήρηση Γεφυρών (Δημήτριος Κωνσταντινίδης)
 • Σκυρόδεμα Υψηλής Επιτελεστικότητας (Δημήτριος Κωνσταντινίδης)
 • Υδροδυναμική Θαλάσσιων Μαζών σε παράκτιες λεκάνες (Ιωάννης Σαββίδης)
 • Υδροδυναμική Κυκλοφορία σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Ιωάννης Σαββίδης)
 • Εικονική Πραγματικότητα (Παρασκευή Μεντζέλου)
 • Εικονική Πραγματικότητα και Εφαρμογές (Παρασκευή Μεντζέλου)
 • Οικονομικά Περιβάλλοντος (Μαρίνα Σύρπη)
 • Διαχείριση Βιώσιμων Τεχνικών και Περιβαλλοντικών Έργων (Φανή Αντωνίου)
 • Έρευνα και Ανάπτυξη της Τυποποίησης στην Κατασκευή (Φανή Αντωνίου)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Τίτλοι σπουδών
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικών
 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές,
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310013934, 2310013935 και [email protected]