Επιχειρείν

Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση έως 15 Σεπτεμβρίου στην υποβολή, όλη η απόφαση

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της νέας προθεσμίας

Σύμφωνα με την απόφαση, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών και νομικών προσώπων παρατείνεται μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021.
09/09/2021 | 10:52

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση για παράταση στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών και νομικών προσώπων παρατείνεται μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021.

Ειδικότερα:

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 8 Σεπτεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4104 55219 55220 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4104/08.09.2021.

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 64 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31/12/2020 παρατείνεται μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021.

Πατήστε στον σύνδεσμο για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.