Εκπαίδευση

60 θέσεις στο μεταπτυχιακό «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης»

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά, προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης».
29/08/2021 | 14:00

Εξήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης».

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΣΕΙ.

Η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται, εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πιστοποιητικό Ελληνικής Γλωσσομάθειας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# 

Σημειώστε τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας που θα πρέπει να κατατεθούν:

  • Ηλεκτρονική αίτηση στο portal: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως)
  • Επίσημο αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις/διακρίσεις
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών καταβάλλουν τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1.500€ ανά εξάμηνο.

Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις.

Το Π.Μ.Σ παρέχει υποτροφίες με τη μορφή ολικής απαλλαγής διδάκτρων.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες.

Oι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ (ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4485/2017). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του μεταπτυχιακού προγράμματος https://mscaccount.bma.upatras.gr/