Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορική διατριβή στο τμήμα Ψυχολογίας

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, δέχεται αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
25/08/2021 | 08:56

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

- Πτυχιούχοι ΑΕΙ με γνώσεις Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2, οι οποίοι είναι και κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ενιαίου αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

- Πτυχιούχοι ΑΕΙ με γνώσεις Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2, που πληρούν 3 από 8 κριτήρια που έχει ορίσει το Τμήμα Ψυχολογίας

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή ενιαίου αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση και έντυπο περιγράμματος πρωτοκόλλου διδακτορικής διατριβής εδώ
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 5 σελίδες)
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
 • Δήλωση του Νόμου 1599/1986 με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής, στην οποία αναγράφεται το εξής κείμενο: «…α) δεν εκπονώ ότι ο υποψήφιος άλλη Διδακτορική Διατριβή συγχρόνως σε Α.Ε..Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) φοιτώ/ δεν φοιτώ παράλληλα σε Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γ) όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή μου για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ακριβή και αληθή ενώ κάθε αντίγραφο τίτλου σπουδών ή άλλου πιστοποιητικού που καταθέτω είναι ακριβές αντίγραφο από πρωτότυπο.» Η επικύρωση του γνήσιου υπογραφής μπορεί να γίνει είτε μέσω Κ.Ε.Π. είτε με συμπλήρωση της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης μέσω του www.gov.gr

Οι μη κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση και έντυπο περιγράμματος πρωτοκόλλου διδακτορικής διατριβής εδώ
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 5 σελίδες)
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό για τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
 • Δήλωση του Νόμου 1599/1986 με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής, στην οποία αναγράφεται το εξής κείμενο: «…α) δεν εκπονώ ότι ο υποψήφιος άλλη Διδακτορική Διατριβή συγχρόνως σε Α.Ε..Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) φοιτώ/ δεν φοιτώ παράλληλα σε Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γ) όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή μου για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ακριβή και αληθή ενώ κάθε αντίγραφο τίτλου σπουδών ή άλλου πιστοποιητικού που καταθέτω είναι ακριβές αντίγραφο από πρωτότυπο.» Η επικύρωση του γνήσιου υπογραφής μπορεί να γίνει είτε μέσω Κ.Ε.Π. είτε με συμπλήρωση της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης μέσω του www.gov.gr
 • Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα κριτήρια κατά περίπτωση (πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον 3 από αυτά που ορίζονται στο ΦΕΚ 502/16-2-2018, Τεύχος Β΄).

Ε- mail υποβολής αιτήσεων: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο : 2831077577 και 2831077543