Υποτροφίες & Πρακτική

Μεταδιδακτορική έρευνα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει δύο θέσεις στο πλαίσιο του έργου 1019, με τίτλο: “Development of a multiparametric morphofunctional platform to uncover disease mechanisms and druggable targets in patient derived cells: study of neuron-glia dynam
07/08/2021 | 13:12

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει δύο θέσεις στο πλαίσιο του έργου 1019, με τίτλο: “Development of a multiparametric morphofunctional platform to uncover disease mechanisms and druggable targets in patient derived cells: study of neuron-glia dynamics in alpha synuclein-mediated pathologies” (DiseasePHENOTarget), στο πλαίσιο της “1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας”.

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος για τις θέσεις.

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου των θέσεων, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο Ε.Ι.Π. και στο επιλεγέν προσωπικό.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από την Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ “DiseasePHENOTarget PD1”

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας ή άλλου συναφούς αντικειμένου (Βιοϊατρικών Επιστημών)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο της Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας
  • Εμπειρία σε τεχνικές κυτταροκαλλιέργειας (βάσει δημοσίευσης / δημοσιεύσεων ή υποβολή σχετικής βεβαίωσης, βλ. «Απαραίτητα Δικαιολογητικά»)
  • Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, τουλάχιστον σε μία εκ των οποίων να είναι πρώτο όνομα
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας

Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ “DiseasePHENOTarget PD2”

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας ή άλλου συναφούς αντικειμένου (Βιοϊατρικών Επιστημών) ή (Εφαρμοσμένων) Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Επιστημών Υπολογιστών ή άλλου συναφούς αντικειμένου
  • Διδακτορικό Δίπλωμα με εφαρμογές υπολογιστικής βιολογίας και βιοπληροφορικής
  • Εμπειρία στη βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (βάσει δημοσίευσης / δημοσιεύσεων ή υποβολή σχετικής βεβαίωσης, βλ. «Απαραίτητα Δικαιολογητικά»)
  • Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, τουλάχιστον σε μία εκ των οποίων να είναι πρώτο όνομα
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας

Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο : [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.