Δημόσιο

Προσλήψεις 100 υπαλλήλων στον e-ΕΦΚΑ για τις συντάξεις

Τι προβλέπει η απόφαση (ΦΕΚ)

22/07/2021 | 10:31

Απόφαση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 100 άτομα ΠΕ κατηγορίας, ειδικότητας Συνεργατών, από τον e-ΕΦΚΑ, εξέδωσαν τα υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την απόφαση, καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία μπορεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών, σε εκατό (100) άτομα, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Συνεργατών, προκειμένου να συνδράμουν στην απονομή περίπου 300.000 εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους.

Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν:

  • α) Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης
  • β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Τα ως άνω φυσικά πρόσωπα μετά από δύο μήνες εκπαίδευσης επικουρούν τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ και προετοιμάζουν τους φακέλους απονομής των εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση ενός συνταξιοδοτικού φακέλου προϋποθέτει πολλές υποστηρικτικές εργασίες, όπως αλληλογραφία, συνεχής επικοινωνία με υπηρεσίες, ανεύρεση αιτήσεων και αρχείων, καταχώρηση στοιχείων σε πληροφοριακά συστήματα.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα δεν προβλέπεται στον Οργανισμό του e-ΕΦΚΑ και το έργο το οποίο προκηρύσσεται δεν μπορεί να εκτελεστεί από το υφιστάμενο προσωπικό, καθώς για τη συμβατική επεξεργασία (χειρόγραφη διαδικασία ελέγχου) των υφιστάμενων εκκρεμών αιτήσεων απαιτούνται πολλές ανθρωποώρες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ. Το ανωτέρω έργο εκτελείται εντός του Δήμου Αθηναίων.

Η αμοιβή των φυσικών προσώπων θα γίνεται τμηματικά σε συνάρτηση με την τμηματική παράδοση του έργου που θα αναλάβουν ή με συγκεκριμένα και προσδιορισμένα στάδια προόδου του έργου (όπως αριθμό συνταξιοδοτικών φακέλων που ολοκληρώνουν, κ.λπ.). Τα φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε έργα ή εργασίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στις συμβάσεις. Τυχόν ρήτρα καταβολής της αμοιβής τους τμηματικά ή κατά μήνα ή άλλο χρονικό όριο, θα συναρτάται υποχρεωτικά με την πρόοδο του έργου. 

Πατήστε το κουμπί Δείτε το έγγραφο για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.