Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού

Γνωστικά πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.
19/07/2021 | 17:30

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικά πεδία:

 • Διαχείριση κεφαλαίου γνώσης σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις
 • Επιχειρηματικά μοντέλα επιχειρήσεων οίνου και οινοτουρισμού

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών, με συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος, με συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών 
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Περίληψη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας ή διπλωματικής εργασίας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
 • Πλήρη αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας,
 • Ερευνητική πρόταση (τίτλος, θεματική περιοχή/πεδίο, λέξεις-λλειδιά, συνοπτική περιγραφή του προτεινόμενου θέματος και ανασκόπηση της σχετικής πρόσφατης συναφούς βιβλιογραφίας)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310012564 και info@ommit.ihu.gr