Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Ηλεκτρονική Μάθηση

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, διάρκεια, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ηλεκτρονική Μάθηση λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
17/07/2021 | 07:25

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ηλεκτρονική Μάθηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στην συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ, ανεβάζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας 
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
 • Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών)
 • Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 • Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
 • Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων)
 • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων
 • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Μια φωτογραφία

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.500 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104142773 και ds_elearn@unipi.gr