Εκπαίδευση

Δωρεάν μεταπτυχιακό στις Βιομηχανικές Εφαρμογές

Κατευθύνσεις, απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές» λειτουργεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
25/06/2021 | 07:19

Το Τμήμα Χημείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές».

Κατευθύνσεις:

 1. Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία
 2. Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών
 3. Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στο elpidal@chem.auth.gr με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΜΣ “ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”».

Την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν σε ψηφιακή μορφή (pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δυο όψεων σε μία σελίδα)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω)
 • Εξώφυλλο της πτυχιακής και μονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας
 • Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
 • Περιλήψεις δημοσιευμένων εργασιών ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια
 • Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας
 • Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 22310997670 και kornaraki@chem.auth.gr