Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Εργατοτεχνίτης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Προθεσμία, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, έως 20 Ιανουαρίου 2022
08/06/2021 | 15:15

Την πρόσληψη ενός εργατοτεχνίτη προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, έως 20 Ιανουαρίου 2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:

  • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά 9 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί 14 Ιουνίου 2021.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: 

?>