Επικαιρότητα

Δουλειά από το... σπίτι και για τους δημ. υπαλλήλους

Πως και με ποιες προϋποθέσεις

Η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τον τηλεργαζόμενο

Γράφει ο Κωνσταντίνος Λαγός (*)

Την καθιέρωση της τηλεργασίας στο Δημόσιο προβλέπει νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα το νέο νομοσχέδιο προβλεπει ότι: 

 • Η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα τόσο για τον φορέα όσο και για τον τηλεργαζόμενο
 • Παρέχεται σε προκαθορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα και δεν μπορεί να υπερβεί τις 40 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος μέσα σε διάστημα τριών μηνών
 • Αποκλείεται η παροχή τηλεργασιας κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου κάθε έτους
 • Το μέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων ανά διεύθυνση του φορέα που μπορεί να απασχολείται μέσω τηλεργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνόλου των υπαλλήλων της
 • Η παροχή τηλεργασίας από τον εργαζόμενο γίνεται εντός του ωραρίου που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα με το ωραρίου λειτουργίας του φορέα που υπηρετεί
 • Ως χώρος παροχής της τηλεργασίας καθορίζεται η οικία του τηλεργαζόμενου ή οποιοδήποτε άλλος χώρος των εγκαταστάσεων του φορέα που υπηρετεί ο τηλεργαζομενος, αρκεί να πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του
 • Η υπηρεσία του φορέα οφείλει να παρέχει στον τηλεργαζόμενο εξοπλισμό και πληροφορική υποστήριξη για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του
 • Για την παροχή της τηλεργασίας απαιτείται να εκδοθεί προηγουμένως απόφαση τηλεργασίας μετά από γραπτό αίτημα του υπαλλήλου

Στην απόφαση πρέπει να περιέχονται :

 • Τα χρονικά όρια της τηλεργασίας (ο αριθμός των ημερών και το συνολικό χρονικό διάστημα και το ωράριο εργασίας)
 • Ο τόπος παροχής της τηλεργασίας
 • Ο αναγκαίος για την παροχή της τηλεργασίας μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Ο τρόπος και τα μέσα ελέγχου και καταγραφής του ημερήσιου χρόνου εργασίας
 • Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την ασφάλεια του συστήματος πληροφοριών που χειρίζεται ο τηλεργαζόμενος
 • Η απόφαση γνωστοποιείται εντός προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης, διαφορετικά το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί

 

(*Ο κ. Κωνσταντίνος Λαγός είναι νομικός και υψηλόβαθμο στέλεχος του ΕΦΚΑ.