Εκπαίδευση

Πενήντα άτομα στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές».
08/06/2021 | 19:41
Πενήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές».
 
Ειδικεύσεις:
 
- Νεότερη Ιστορία

- Σύγχρονη Ιστορία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αντίγραφο παραρτήματος διπλώματος
 • Αντίγραφο επικυρωμένου πιστοποιητικού καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από εργοδότη (σε σφραγισμένους φακέλους)
 • Αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπόμνημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφών και μη με το αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων
 • Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή

Το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ-ΝΣΙ σε ένα αντίτυπο, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email: nsi-ham@uop.gr

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2721065105, nsi-ham@uop.gr