Υποτροφίες & Πρακτική

Υποψήφιοι διδάκτορες στο τμήμα Μαθηματικών

Ερευνητικά πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Μαθηματικών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
24/05/2021 | 07:10

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Μαθηματικών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ερευνητικά πεδία:

 • Βελτιωμένη εκτίμηση παραμέτρων κλίμακας, με επιβλέποντα τον κ. Παναγιώτη Μπομποτά, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Μαθηματικών 
 • Ύπαρξη και μελέτη ιδιοτήτων διαφόρων κατηγοριών καθολικών συναρτήσεων και υπερκυκλικών τελεστών, με επιβλέποντα τον κ. Νικόλαο Τσιρίβα, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Μαθηματικών
 • Θεωρία και Εφαρμογές των Πεπερασμένων Σωμάτων, με επιβλέποντα τον κ. Γεώργιο Καπετανάκη, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Μαθηματικών

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση υποψηφιότητας (προτεινόμενος τίτλος, προτεινόμενος Επιβλέπων Καθηγητής και γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής)
 • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Βεβαιώσεις ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Τεκμηρίωση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων με λόγους συμμετοχής
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Οι φάκελοι υποψηφιότητας με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (σε ένα αρχείο συμπίεσης με τα σχετικά αρχεία σε μορφή pdf) προς τη Γραμματεία του Τμήματος στο g-math@uth.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Στοχεία Επικοινωνίας: 2231060196, g-math@uth.gr