Υποτροφίες & Πρακτική

ΑΠΘ: Διδακτορικό στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
20/06/2021 | 07:10

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
 • Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 σε συναφή επιστημονική περιοχή με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ευρέως αναγνωρισμένο συγγραφικό, μεταφραστικό έργο

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Πτυχίο και δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών 
 • Αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 • Εργασίες ή πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα
 • Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ που αποδέχεται να επιβλέψει την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας info@frl.auth.gr

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021.