Υποτροφίες & Πρακτική

Υποψήφιοι διδάκτορες στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.
27/06/2021 | 16:19

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Δύο από τις θέσεις αυτές θα μπορούσαν να αφορούν στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στις γενικές θεματικές.

(α) Βίος και έργο του Παναγιώτη Μιχελή

(β) Ελληνικές επιστημονικές εταιρίες και επιτροπές αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά: Ελληνική Εταιρία Αισθητικής, Κοσμητεία Εθνικού Τοπίου και Πόλεων)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, ηλεκτρονικά (εδώ), και να αποστείλουν προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ένα πλήρες αντίγραφο αίτησης υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (σφραγίδα ταχυδρομείου), ή στο archisec@upatras.gr.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα επιστημονικού έργου με αντίγραφα δημοσιεύσεων και εργασιών
  • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής
  • Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
  • Αντίγραφα εργασιών (portfolio) που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
  •  Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων)
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήσε στα 2610969913 και 2610 997553 ή στείλτε μήνυμα στο archisec@upatras.gr.