Προγράμματα Εργασίας

Όσα πρέπει να γνωρίζουν όλες οι δικαιούχες για το επίδομα γέννησης

Γράφει στο workenter.gr ο νομικός και στέλεχος του ΕΦΚΑ Κώστας Λαγός

Το ποσό καταβάλλεται μέσω του ΟΠΕΚΑ σε δυο μηνιαίες δόσεις μετά την αίτηση

To Επίδομα Γέννησης καθιερώθηκε με τον  Ν. 4659/2020 και αποβλέπει στην ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας με την θέσπιση επιδόματος 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού από 01/01/2020. Το ποσό καταβάλλεται μέσω του ΟΠΕΚΑ σε δυο μηνιαίες δόσεις μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που η δικαιούχος μητέρα γεννήσει δίδυμα, τότε το επίδομα γέννησης διπλασιάζεται και ανέρχεται  σε 4.000 ευρώ.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά  μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των τριών (3) μηνών από την γέννηση του παιδιού και δικαιούχος του επιδόματος είναι η μητέρα του παιδιού και σε περίπτωση θανάτου της, δικαιούχος είναι ο πατέρας ο οποίος όμως θα πρέπει να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα κα μόνιμα και εφόσον ασκεί την επιμέλεια του παιδιού.

Για την χορήγηση  του επιδόματος γέννησης ορίζονται προϋποθέσεις οι οποίες αφορούν εισοδηματικά κριτήρια, τον έλεγχο της μονιμότητας διαμονής του αιτούντος καθώς και του χρόνου διαμονής του στην Ελλάδα.

Ειδικότερα: 

(-) Εισοδηματικό κριτήριο-Το οικογενειακό  ετήσιο εισόδημα του αιτούντος την χορήγηση του επιδόματος γέννησης να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. Ο έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου  γίνεται με βάση την δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1 ) καθώς και την σχετική Πράξη προσδιορισμού Φόρου της προηγούμενης της γέννησης χρονιάς.

(-) Η μητέρα του παιδιού που γεννήθηκε η το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού θα πρέπει να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και  να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη η του ομογενούς αλλοδαπού η του Ευρωπαίου πολίτη η πολίτη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου . 

(-) Προκειμένου να χορηγηθεί το επίδομα θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την γέννηση του παιδιού. Η αίτηση υποβάλλεται στην εφαρμογή του επιδόματος γέννησης του ΟΠΕΚΑ ή στο υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση Γέννησης Τέκνου.

Μετά την υποβολή της αίτησης γίνεται διασταύρωση των στοιχείων και σε περίπτωση που ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις εκδίδεται εγκριτική της αίτησης διοικητική πράξη. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις η αίτηση  απορρίπτεται αναφέροντας στην σχετική απόφαση τους λόγους απόρριψης της αίτησης και κοινοποιείται στον αιτούντα.

Όταν από τις διασταυρώσεις των δικαιολογητικών δεν είναι δυνατόν να αποδεδειχθεί  η πλήρωση των προϋποθέσεων για την χορήγηση του επιδόματος τότε, ο αιτών ενημερώνεται από εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κέντρων Κοινότητας για την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών προκειμένου να τεκμηριωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων για την χορήγηση του επιδόματος γέννησης.

Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι: 

1) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού για το οποίο έχει γίνει αίτηση για την χορήγηση του επιδόματος παιδιού.

2) Αντίγραφα των πράξεων προσδιορισμού φόρου εισοδήματος η ενδεχομένως και των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

3) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας η του Διαβατηρίου.

4) Βεβαίωση η πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5) Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ομογενής αλλοδαπός, το δελτίο ταυτότητας ομογενούς.

Eνδεχομένως να ζητηθούν και άλλα δικαιολογητικά ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος.

Μετά την έκδοση εγκριτικής της αίτησης του επιδόματος απόφασης , η καταβολή πραγματοποιείται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών με πίστωση λογαριασμών τράπεζας επιλογής του αιτούντος.

(*Ο κ. Κωνσταντίνος Λαγός είναι νομικός και υψηλόβαθμο στέλεχος του ΕΦΚΑ.