Υποτροφίες & Πρακτική

ΠΑΜΑΚ: Υποψήφιοι διδάκτορες στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Προσόντα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
20/04/2021 | 18:46

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Σημειώστε τα τυπικά προσόντα:

 1. Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 2. Μεταπτυχιακό τίτλο (Master) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με το θέμα της διδακτορικής διατριβής
 3. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, ή TOEFL με βαθμό 60/120. Δεν απαιτείται αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας, όταν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Έντυπη αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Δύο συστατικές επιστολές σε σφραγισμένους φακέλους
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας
 • Περίληψη της ερευνητικής πρότασης 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310891211 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected].