Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ερευνητικές περιοχές, απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
16/04/2021 | 07:11

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ερευνητικά θέματα:

 • 1 - «Μεθοδολογίες Διάγνωσης Σφαλμάτων σε Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα» (Επιβλέπων: Γεώργιος Φούρλας)
 • 1 - «Μεθοδολογίες Διάγνωσης Σφαλμάτων σε Πολύ-Πρακτορικά Συστήματα (Επιβλέπων: Γεώργιος Φούρλας)
 • 1 - «Μεθοδολογίες Ελέγχου Συνεργατικής Κίνησης Πολύ-Πρακτορικών Εναέριων Ρομποτικών Οχημάτων» (Επιβλέπων: Γεώργιος Καρράς)
 • 1 - «Μεθοδολογίες Ελέγχου Κατανεμημένης Αυτονομίας και Μικτής Πρωτοβουλίας Σμήνους Ρομποτικών Οχημάτων» (Επιβλέπων: Γεώργιος Καρράς)
 • 1 - «Αναδιαμορφώσιμες Ευφυείς Επιφάνειες για Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνιών Πέραν του 5G / 6G [Reconfigurable Intelligent Metasurfaces for Beyond 5G/6G Wireless Communication Systems]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής)
 • 1 - «Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης / Βαθιάς Μάθησης για Ασύρματες Επικοινωνίες [Machine Learning/Deep Learning Techniques for Wireless Communications]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής)
 • 1 - «Ασφάλεια στο Φυσικό Επίπεδο για Επικοινωνίες 5G/6G [Physical Layer Security in Beyond 5G/6G Communications» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής)
 • 1 - «Ασύρματα Δίκτυα Υποβοηθούμενα από UAV [UAV-Assisted Wireless Networks» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής)
 • 1 - «Προηγμένες Τεχνικές Διαμορφώσεων για Συστήματα Επικοινωνίας Ορατού Φωτός [Advanced Modulation Techniquesfor VLC Systems]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής)
 • 1 - «Προδραστική Ευφυΐα πάνω σε Κατανεμημένες Ροές Δεδομένων για τη στήριξη Αποφάσεων» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος)
 • 1 - «Βιο-εμπνευσμένα Διηθητικά Συστήματα στις Παρυφές του Δικτύου» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος)
 • 1 - «Προσαρμοζόμενη Ευφυΐα για τη Διαχείριση Αυτόνομων Κόμβων στο Διάχυτο Υπολογισμό» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος)
 • 1 - «Ελαστική Διαχείριση Πόρων σε Κατανεμημένα Συστήματα Αναλυτικής Επεξεργασίας Μεγάλης Κλίμακας» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου)
 • 1 - «Διαχείριση Κατάστασης Εκτέλεσης Εργασιών σε Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας Χωρίς Διακομιστή» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου)
 • 1 - «Κατανεμημένη Εκτέλεση Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης σε Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου)
 • 1 - «Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης σε λογισμικώς καθοριζόμενα δίκτυα (Software-Defined Networks- SDNs)» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα)
 • 1 - «Αλγόριθμοι ανάθεσης δικτυακών πόρων με έμφαση στη χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα)
 • 1 - «Αρχιτεκτονικές και δικτυακοί αλγόριθμοι οπτικών δικτύων για κέντρα δεδομένων (Data Centers) μεγάλης κλίμακας» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα)

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση (προτεινόμενος τίτλος, προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και προτεινόμενος Επιβλέπων)
 • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών 
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας 
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων με λόγους συμμετοχής
 • Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας
 • Πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
 • Έγκριση του θέματος της διδακτορικής διατριβής από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2231066923 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]