Υποτροφίες & Πρακτική

Υποψήφιοι διδάκτορες στο τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών

Ερευνητικές περιοχές, απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία

34 θέσεις για συμμετοχή σε διδακτορικά προγράμματα διαθέτει το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
25/04/2021 | 14:53

Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Επιβλέποντες, θέσεις και ερευνητικές περιοχές:

Ερευνητική Σύμβουλος: Δρ. Αγνή Στυλιανού-Γεωργίου ([email protected])

 • 1 - «Ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης 21ου αιώνα σε διεπιστημονικά περιβάλλοντα μάθησης»
 • 1 - «Δημιουργικός διδακτικός σχεδιασμός: Εστιάζοντας στη διερευνητική μάθηση»
 • 1 - «Αξιοποιώντας πολυτροπικά κείμενα για την ανάπτυξη της μεταγνωστικής ικανότητας»
 • 1 - «Ατομικές διαφορές και διαθεματική μάθηση σε Makerspaces»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Καθ. Αλέξης Πέτρου ([email protected])

 • 1 - «Διδάσκοντας Φιλοσοφία και μαθαίνοντας να φιλοσοφούμε στην προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση (Φιλοσοφία για/με παιδιά) – Οι περιπτώσεις της Κύπρου και της Ελλάδας»
 • 1 - «Η φιλοσοφία του Rudolph Steiner και η εκπαίδευση Waldorf – Αναλυτικά προγράμματα, και εφαρμογές»
 • 1 -  «Φιλοσοφία της φροντίδας και του εαυτού στην ειδική εκπαίδευση»

Ερευνητική Σύμβουλος: Καθ. Έλενα Παπαναστασίου ([email protected]

 • 1 - «Αξιοποίηση των Process Data στην Αξιολόγηση και στην Έρευνα»
 • 1 - «Η επίδραση του τρόπου βαθμολόγησης γραπτών στα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά δοκιμίων, και στον τρόπο απάντησης των γραπτών»
 • 1 - «Αξιοποιώντας δεδομένα από τη διεθνή έρευνα TIMSS για τον εντοπισμό και βελτίωση προβλημάτων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα»

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Δρ. Αιμίλιος Α. Σολωμού ([email protected])

 • 1 - «Η διδασκαλία της Ιστορίας και η χρήση της Τεχνολογίας: προοπτικές και προκλήσεις»
 • 1 - «Η χρήση των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
 • 1 - «Ιστορικές πηγές και διδασκαλία της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Ερευνητική Σύμβουλος: Δρ. Χριστίνα Χατζησωτηρίου ([email protected])

 • 1 - «Μαθητική ηγεσία και διαμεσολάβηση για την προώθηση της διαπολιτισμικής ανάπτυξης του σχολείου»
 • 1 - «Γραμματισμός στα μέσα και την πληροφορία (Media Literacy) για την προώθηση της διαπολιτισμικότητας»

Ερευνητική Σύμβουλος: Δρ. Αγγέλα Χατζηπαντελή ([email protected])

 • 1 - «H τέχνη του δράματος στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη των αρετών»
 • 1 - «Το θεατρικό παιχνίδι ως διδακτικό εργαλείο και η παιδαγωγική του αξία»
 • 1 - «Θεατρική αγωγή και καλλιτεχνία του δασκάλου: Αξιοποίηση ποιητικών, κοινωνικών και ηθικών αρετών»

Ερευνητική Σύμβουλος:  Δρ. Ελισάβετ Πίτρη ([email protected])

 • 1 - «Εικαστική έκφραση, οπτικός γραμματισμός και διαμόρφωση ταυτότητας στον 21ο αιώνα»
 • 1 - «Εκπαιδευτική διαχείριση/ αμφισβήτηση/ενίσχυση εικαστικών εμπειριών στο σπίτι, στα σχολεία και στις κοινότητες»
 • 1 - «Μορφές και πλαίσια εικαστικών παιχνιδιών για ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης του ατόμου»
 • 1 - «Στάδια και χαρακτηριστικά της δημιουργικής εικαστικής διαδικασίας στην εκπαίδευση»

Ερευνητική Σύμβουλος: Δρ. Χριστιάνα Καρούσιου ([email protected])

 • 1 - «Η χρήση της συνεργατικής έρευνας δράσης μέσα από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ως μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών»
 • 1 - «Εικονική κοινότητα μάθησης και πρακτικής ως μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών σε θέματα βιωσιμότητας»

Ερευνητική Σύμβουλος: Δρ. Μαρία Ευαγόρου ([email protected])

 • 1 - «Διδασκαλία αμφιλεγόμενων θεμάτων και δεξιότητες επιχειρηματολογίας»
 • 1 - «Εκπαίδευση σε θέματα STEAM»

 

Ερευνητική Σύμβουλος: Δρ. Λευκή Κουρέα ([email protected])

 • 1 - «Σχολική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισή της»
 • 1 - «Ανάπτυξη αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες μάθησης»
 • 1 - «Διερεύνηση της σχέσης μάθησης και συμπεριφοράς για μαθητές υψηλού ρίσκου για σχολική αποτυχία»

Ερευνητική Σύμβουλος: Δρ. Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα ([email protected])

 • 1 θέση σε ερευνητικές περιοχές που αφορούν τη Λογοτεχνία ενηλίκων, εφήβων και παιδιών. Η έρευνα μπορεί να είναι αποκλειστικά σε ζητήματα θεματικής ενός ή περισσότερων λογοτεχνικών έργων ή/και σε θέματα διδακτικής της Λογοτεχνίας

Ερευνητικός Σύμβουλος: Καθ. Ιωάννης Σαλβαράς ([email protected])

 • 1 - «Μετασχηματίζουσα μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων: ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Καθ. Δημήτρης Στασινός ([email protected])

 • 1 - «(Ειδικές) μαθησιακές δυσκολίες  και πολύγλωσσα σχολικά  περιβάλλοντα»
 • 2 - «Εφαρμογές της νέας τεχνολογίας (software)  στην Ειδική Εκπαίδευση»

Βασική προϋπόθεση για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε επίπεδο Master από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και το πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Συμπληρωμένη αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο των πτυχίων
 • Επίσημο αποδεικτικό σπουδών στο οποίο να παρουσιάζονται όλα τα μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με τις αντίστοιχες επιδόσεις
 • Ερευνητική πρόταση (μέχρι 5.000 λέξεις) που θα προσδιορίζει το ερευνητικό πρόβλημα, θα παρουσιάζει αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας και θα εξηγεί την ερευνητική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
 • Δυο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων, οι οποίες υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected])

Η διάρκεια των προγραμμάτων ορίζεται σε τρία έτη.

Η γλώσσα εκμάθησης και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι η Ελληνική.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021.