Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γνωστικά πεδία, απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προκηρύσσει δεκαπέντε θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.
21/03/2021 | 07:07

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Ερευνητικά πεδία:

 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Ειδική Αγωγή (θέση 1)
 • Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων (θέση 1)
 • Σχεδιασμός υπηρεσιών (θέση 1)
 • Νέα μέσα και επικοινωνία στο πλαίσιο λειτουργίας των οργανισμών (θέσεις έως 2)
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη Δημόσια Διοίκηση (θέση 1)
 • Ανάπτυξη τουριστικών προορισμών (θέση 1)
 • Ψηφιακή Οικονομική (θέση 1)
 • Θεωρία Παιγνίων – Οικονομικές – Επιχειρησιακές Εφαρμογές (θέση 1)
 • Βιομηχανική Οργάνωση & Οικονομική Ανάπτυξη – Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας (θέση 1)
 • Αειφόρος Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ανάπτυξης μεθοδολογιών επιλογής προμηθευτών (θέση 1)
 • Διαχείριση κινδύνου στην εφοδιαστική (θέση 1)
 • Ηλεκτροκίνηση και η επίδραση της στα δίκτυα μεταφορών και την οικονομία: δείκτες, πλαίσια και επιδόσεις (θέση 1)
 • Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων (θέση 1)
 • Παραγοντική Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (θέση 1)
 • Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή με χρήση Δομικών Μοντέλων Εξισώσεων (θέση 1)
 • Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και καταναλωτική συμπεριφορά (θέση 1)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση (προτεινόμενος τίτλος, προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, προτεινόμενος ως επιβλέπων)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία 
 • Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
 • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικών
 • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής με το εξής ελάχιστο περιεχόμενο: α)τον γενικό στόχο της προτεινόμενης έρευνας, β) την ανάδειξη των υφιστάμενων κενών στην υπάρχουσα βιβλιογραφία που θα καλύψει η προτεινόμενη έρευνα και διατύπωση ερευνητικών ερωτήσεων ή υποθέσεων, γ)την παράθεση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της έρευνας και ανάδειξη της σημασίας τους για την έρευνα και την πράξη.
 • Δύο συστατικές επιστολές 
 • Αντίγραφα εργασιών που ενδεχομένως έχει εκπονήσει ο υποψήφιος σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2321049135