Υποτροφίες & Πρακτική

ΔΙΠΑΕ: Σπουδές στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Γνωστικά πεδία, απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, αποφάσισε την προκήρυξη έξι θέσεων υποψήφιων διδακτόρων.
04/04/2021 | 19:35

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Γνωστικά πεδία:

 • Υπολογιστικές μέθοδοι για τη βελτιστοποίηση λύσεων σε προβλήματα διαχείρισης πόρων (Computational methods for optimizing solutions in resource management problems) (Υπεύθυνος κ. Χατζής Βασίλειος, Καθηγητής, [email protected])
 • Δεδομένα μεγάλης κλίμακας και επιχειρηματικά μοντέλα (Big Data and Business Model Configurations) (Υπεύθυνος κ. Μαδυτινός Δημήτριος, Καθηγητής, [email protected])
 • Στρατηγική Διοίκηση (Διερεύνηση των παραγόντων που καθορίζουν την επιλογή στρατηγικών που δεν στηρίζονται στην αγορά – non-market strategies) (Exploring the factors that drive the choice among different “non-market strategies”) (Υπεύθυνος κ. Θερίου Nικόλαος, Καθηγητής, [email protected])
 • Ανάλυση Οργανωσιακών Δικτύων (Organizational Network Analysis) (Υπεύθυνος κ. Θερίου Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, [email protected])
 • Διαχείριση Ταλέντων (Talent Management) (Υπεύθυνος κ. Θερίου Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, [email protected])
 • Σημασιολογικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων υγείας για την υποστήριξη της τεκμηριωμένης υγειονομικής περίθαλψης (Semantic interoperability framework in health information systems to support evidence-based healthcare) (Υπεύθυνος κ. Φραγγίδης Λεωνίδας, Επ. Καθηγητής, [email protected])

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Σχετική αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα των τίτλων σπουδών
 • Βεβαιώσεις αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε τίτλο σπουδών
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα
 • Βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
 • Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών και προτεραιοτήτων
 • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 
 • Δύο φωτογραφίες
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής στην ελληνική γλώσσα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2510462310 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]