Υποτροφίες & Πρακτική

21 θέσεις στο τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Επιστημονικά πεδία, απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προκηρύσσει 21 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.
28/03/2021 | 20:00

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Επιστημονικά πεδία:

1. Δασικές Πυρκαγιές (1 θέση)
2. Προστασία Δασικών Δέντρων και Οικοσυστημάτων (1 θέση)
3. Μανιταρολογία (1 θέση)

4. Ψηφιακές Τεκμηριώσεις Φυσικού Περιβάλλοντος με Τρισδιάστατη Γεωμετρία και Ποιοτική Πληροφορία (1 θέση)
5. Σχεδίαση και Ανάπτυξη μίας cloud-based connected planning platform για την έξυπνη διασύνδεση χρήσεων, λειτουργιών, δεδομένων και διαδικασιών στο Φυσικό Περιβάλλον (Big data, Data analytics, DLT & Blockchain τεχνολογίες) (1 θέση)

6. Τεχνολογία Ξύλου & Βιοσυνθετικά Υλικά (1 θέση)

7. Οικολογία Αποκατάστασης (1 θέση)
8. Δασική Οικολογία (1 θέση)
9. Αστική Οικολογία (1 θέση)
10. Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση και Διαχρονική Παρακολούθηση Δασικών Οικοσυστημάτων (1 θέση)
11. Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση και Δασική Διαχείριση (1 θέση)

12. Ανάλυση και Διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών με σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους (2 θέσεις)

13. Αυξητικά και Αποδοτικά Πρότυπα Δασικών Ειδών (1 θέση)

14. Δασική Κυκλική Βιοοικονομία (1 θέση)
15. Εργαλεία Λήψης Απόφασης για ΠολύΛειτουργική Δασική Διαχείριση (1 θέση)
16. Αξιολόγηση γαι Αποτίμηση Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (1 θέση)

17. Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική

18.Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας (3 θέσεις)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών και πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγγενών γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι..

Ο βαθμός του πτυχίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του «7,0».

Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει να είναι:

 • Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος με «8,0» 
 • Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερος ή ίσος με «55%»
 • Για σπουδές στις ΗΠΑ υψηλότερος ή ίσος με «Β»
 • Για σπουδές σε άλλες χώρες, υψηλότερος ή ίσος με το «Β» των ΗΠΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 • πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
 • διαθέτουν εμπειρία ερευνητικής ή επαγγελματικής ενασχόλησης σε ερευνητικά κέντρα ή εταιρείες ή οργανισμούς ή αυτοδύναμη δραστηριότητα σε θέματα και δράσεις που άπτονται του ειδικού αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής
 • έχουν συναφή προς το αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τη συμμετοχή τους σε δημοσιεύματα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή και βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων
 • διαθέτουν αποδεδειγμένη άριστη γνώση Αγγλικών

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών, με συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας των μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές σε σφραγισμένους φακέλους
 • Περίληψη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας
 • Πλήρη αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
 • Ερευνητική πρόταση υποψηφίου

Η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου υποψηφιότητας πραγματοποιείται στη διεύθυνση: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 1ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ – ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, 66100 ΔΡΑΜΑ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2521060402 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected]